‘Verenigde Supporters’ OPENBAAR VERVOER: Basistekst onderschreven door ALLE burgerplatformen

ONZE BASISTEKST

Bijkomende aandachtspunten - rond Basisbereikbaarheid - verenigde supporters 'Openbaar Vervoer' - onderschreven door diverse lokale & regionale platforms

VERVOERREGIO'S

Grenzen:

Vervoerregio's evolueren duidelijk naar afgebakende 'eilandjes', waarbinnen de betrokken gemeentebesturen het laken (en de financiële middelen) zoveel mogelijk naar zich toetrekken. Mobiliteit over de grenzen van de vervoerregio's wordt nauwelijks opgevolgd, dit blijkt nu reeds problematisch (in de bestaande situatie stelde dat probleem zich eveneens aan de grenzen van de provinciale LIJN-directies), maar nu worden de grenzen bijna 'gebetonneerd', het lijkt dus daarbij alsof mobiliteit stopt aan de grenzen.

Daar komt nog eens bovenop dat de Vlaamse regering vaste samenwerkingsverbanden wil creëren en daar vallen de vervoerregio's net in.

Communicatie:

Een betere participatie & goede communicatie tussen de vervoerregioraden en de gebruikers / middenveld is wenselijk, bij de stakeholdersmeetings loopt dit niet overal even vlot en wordt er weinig soms nauwelijks rekening gehouden met sterk inhoudelijk materiaal.

Hierin dienen de mobiliteitsambtenaren en - schepenen op lokaal vlak een belangrijke rol te spelen.

Betrekken van diverse lokale en regionale actoren bij de opmaak van de plannen, zoals verkeersplatforms, seniorenadviesraden, verkeerscommissies, mobiliteitsbewegingen, e.a.

ALGEMEEN - Basisbereikbaarheid

 • Infrastructuur dermate aanpassen dat de doorstroming van het openbaar vervoer verbeterd wordt en de commerciële snelheid omhoog gaat (bv. eigen bedding of busstroken waar mogelijk)
 • Toegankelijke voertuigen en halten
 • Degelijk inrichten van Hoppinpunten met voldoende faciliteiten, die een herwaardering beogen van de buurten, met diverse services. Ook aandacht voor de aantrekkelijkheid.
 • Doeltreffende dispatching voor alle OV-vervoerslagen (dus niet alleen voor VoM)
 • Efficiënte verknoping tussen ALLE vervoerslagen moet kunnen gegarandeerd worden.
 • Tijdige en duidelijke informatie vóór de invoering van het nieuwe vervoerplan

VERVOER OP MAAT

Het rechttrekken van buslijnen via het KERNNET, zorgt voor méér 'witte vlekken' in het landschap, waardoor de kans op vervoersarmoede bij sommige doelgroepen ernstig dreigt toe te nemen, vooral in de landelijke gebieden en meer specifiek, de deelgemeenten.

Zij zullen eerder aangewezen zijn op het 'vervoer op maat', maar de vraag is of dit systeem geen te hoge drempel opwerpt, waardoor mensen zich geïsoleerd voelen.

Huidige minimumeisen voor een kwalitatief hoogstaand VoM zijn:

 • Tariefintegratie: er mogen geen prijsverschillen zijn tussen aangrenzende vervoerregio's
 • Tarieven moeten sociaal aanvaardbaar zijn: Het is aangewezen dat de tarieven van DE LIJN daarbij gehanteerd worden. Aandacht voor mensen in armoede is noodzakelijk.
 • Leeftijdsvriendelijke oplossingen voor het vervoer op maat.
 • Lokale inspraak bij de uitwerking van vervoer op maat.
 • Connectiviteit: elke rit met VoM sluit vlekkeloos aan bij een Hoppin-punt, kernnetlijn of station.
 • Analoge aanvragen van VoM (met sociaal tarief!) via een telefonische dispatcher naast de nieuwste digitale snufjes moet ervoor zorgen dat ouderen of anderen die digitaal niet mee zijn wél mee zijn met VoM
 • Een maximale amplitude moet worden gewaarborgd: een voldoende breed tijdsvenster om zich met een rit 'vervoer op maat' te verplaatsen (van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat)
 • Minder-valide mensen dienen voldoende te passen in het systeem, hierbij is het noodzaak dat zij thuis kunnen opgehaald worden. Voor personen met een functiebeperking is het belangrijk zeker te denken aan 'de keten van toegankelijkheid' en de 7 B's op vlak van 'toegankelijkheid:

 • Bruikbaar - naar behoeften toe
 • Betrouwbaarheid - mentale drempels wegnemen
 • Begrijpbaarheid - duidelijke en gerichte informatie
 • Bekendheid - het aanbod duidelijk stellen
 • Bereikbaarheid - aanbod geeft inzicht rond het fysieke, ruimtelijke en tijd
 • Beschikbaarheid - aanbod geeft eventuele hindernissen aan
 • Betaalbaarheid - kostprijs & psychologische kost
 • Vraag: elke regio verwittigen als men de vervoerregiogrens over wil?
 • Is het de bedoeling om mindermobielencentrales hiervoor in te schakelen, dan vragen wij ons af of dit kan gecatalogeerd worden onder 'openbaar vervoer', aangezien deze werken met vrijwilligers? Hiervoor moeten waarborgen voor alle drie partijen (vervoersmaatschappij, reiziger, vrijwilliger) juridisch worden verankerd.
 • VoM moet qua frequentie en kwantiteit kunnen inspelen op woon-werkverkeer: bv. voor mensen uit de deelgemeenten.
 • Bereikbaarheid bedrijven: er moeten mogelijkheden zijn om vanuit stations & hoppinpunten de bedrijven in de buurt met elektrische fietsen te bereiken.
 • Er moet voldoende budgettaire ruimte voorzien worden voor het ganse project 'Vervoer op maat';
 • Bij voorkeur worden de subsidies van het Europees herstelfonds (groen en digitaal) hiervoor gebruikt

DE LIJN: Zoals reeds eerder aangegeven, moet De Lijn voor ons een belangrijke speler blijven in dit verhaal omwille van haar deskundigheid. Voor ons moet de afbraak van DE LIJN die reeds jarenlang bezig is en ons voor een stuk als gevolg hiervan in deze situatie gebracht heeft, stoppen. Eerder een opwaardering is noodzakelijk.

Politieke inzichten

 • De overheid moet een STRAKKE REGIEROL behouden in het Openbaar Vervoer, ook en juist als het ten dele met private aanbestedingen werkt.
 • Er moet een MOBILITEITSCONVENANT en betere samenwerking komen over de partijgrenzen heen: Openbaar vervoer is de ruggengraat van ons toekomstig duurzaam verkeerssysteem.
 • Mobiliteit is tot nu toe de slechtste leerling van de klimaatklas
 • De mobiliteitconvenant moet gericht zijn op een ingrijpende verschuiving van de Modal Shift naar voetgangers fietsers en naar het Openbaar Vervoer. Dat laatste vraagt zeer zware investeringen over de volgende 30 jaar die in lijn liggen met de engagementen van het

Klimaatakkoord van Parijs van 2015 om de opwarming onder de 1,5°C te houden over de

volgende 30 jaar.

Openbaar vervoer als geheel en de vervoersregios kunnen een belangrijke bijdrage leveren in het terugdringen van de broeikasgasuitstoot en de luchtverontreiniging.

 • De convenant bevat doelen voor over 30, 20 en 10 jaar. Deze worden dan weer onderverdeeld in jaarplannen die telkens moeten worden aangepast en versterkt als de doelen niet gehaald dreigen te worden.
 • Eveneens moet de FINANCERING over de 30 jaar worden gewaarborgd.
 • Hiervoor worden enerzijds middelen uit het "EUROPEES HERSTELFONDS" gebruikt; deze moeten worden ingezet in duurzame en digitale projecten (zie VOM)
 • Een MOBILITEITSTRANSITIEFONDS wordt opgericht: dit fonds met openbare gelden en gelden van de sinds de jaren '90 afkalvende automobielindustrie moet de overgang van de productie van personenauto's naar een duurzame mobiliteit op een economisch en sociaal aanvaardbare manier begeleiden: "automobielbedrijven" investeren dan in de carsharing, VoM de productie van busjes; bandwerkers worden chauffeurs.