Nieuws...

Actie 12/02/23: DRONGEN...buslijn 18 moet blijven


Vorige maand werden langs buslijn 18 in Drongen Luchteren verschillende haltes afgeschaft. Dit tast de mobiliteit en het comfort van vele busgebruikers aan.
Met deze wandeling willen we aantonen dat ook de veiligheid van voetgangers en fietsers in het gedrang komt, zowel langs het afgeschafte als langs het nieuwe traject van bus 18.

Wie wordt verwacht? Iedereen die door het afschaffen van deze haltes hinder ondervindt en hun sympathisanten. Vandaag wordt Drongen getroffen, morgen Mariakerke, Wondelgem, Meulestede, Sint-Amandsberg, enz.
Ook lokale politici werden uitgenodigd (maar dit is een politieke-partij-onafhankelijke optocht! Geen partijgebonden herkenningstekens aub

De Morgen - artikel 16/09/22

Waar gaat het naartoe met onze mobiliteit?

Stationsgebouwen als  HOPPIN-PUNT met de nodige faciliteiten...

Dit is een mooi voorbeeld uit HERZELE, hoe het wèl kan. Zeker een voorbeeld voor iedere vervoerregio of gemeente...Dit zijn 'NAGELS met KOPPEN' ...Noël Slangen in HLN...

Aandacht voor een (h)echt en efficiënt netwerk - Openbaar Vervoer

Wat gaan de Vlaamse excellentie doen met ons toekomstig OPENBAAR VERVOER?

Komt er echt een MODAL SHIFT? 

Gentse Mobiliteitsplatformen trekken naar de klimaatmars op 10 oktober '21 in Brussel

Steun jij mee deze actie? Breng dan even een bezoek aan de stand; STOP DE HALTESLOOP (en denk daarbij aan méér duurzame mobiliteit).

Dank daarvoor en tot zondag.

Leuk nieuws, de Genstse Mobiliteitsplatformen 'Busje Blijft ZO' & 'Bushaltezonderstraat' gaan met de actie #stopdehaltesloop naar de klimaatmars in Brussel, komende zondag 10/10. 

Er is een stand gereserveerd in het Jubelpark (aankomstpunt van de mars).

 
De houten bus gaat mee, we hebben flyers ("pijnkaarten") om uit te delen en er zal een laptop staan om ter plaatse de petitie te ondertekenen (www.11m.be/p/stop-de-halte-sloop). Bij deze een warme oproep om ons te vergezellen (vanuit Gent, eerst in Gent om 10u30 in het Citadelpark): https://www.facebook.com/events/285273470105634), daarna gaan we naar Brussel en zetten we onze stand op in het Jubelpark. 

De sympathisanten van buiten de Gentse agglomeratie verwachten we graag rechtstreeks in Brussel.

Wie al van plan was mee te lopen in de mars, zien we nadien graag in het Jubelpark.

NIEUWS

Wij stuurden vanuit deze KOEPEL een bezorgd schrijven aan de Vlaamse parlementairen, die zetelen in de parlementaire commissie 'Mobiliteit & Openbare Werken'

BRIEF 21/06/21:

Onderwerp: 'OPEN brief' rond Basisbereikbaarheid.

Commissie Openbare werken & Mobiliteit - Vlaams parlement

Aan onze Vlaamse volksvertegenwoordigers.


Geachte mevrouw / mijnheer de parlementariër,

Betreft: OPEN BRIEF: gevolgen - invoering Basisbereikbaarheid

De invoering van het decreet Basisbereikbaarheid is voorlopig uitgesteld voor onbepaalde duur en vele burgers / burgerplatformen hopen op een optimaal Openbaar Vervoer voor iedereen.

Met mondjesmaat wordt nu ondertussen bekend hoeveel haltes en lijnen getroffen zullen worden; op dit moment schat men dat het over meer dan 5000 halteplaatsen in heel Vlaanderen gaat. De informatie hierover is nog steeds relatief schaars.

Veel mensen en doelgroepen specifieke doelgroepen zien de toekomst dan ook somber in. In heel Vlaanderen groeit het verzet vanuit de basis: buurtbewoners en reizigers. Lokale groepen staan op en bestaande groepen luiden de alarmbel, zij verenigen zich van NU af onder de koepel 'Verenigde Supporters Openbaar Vervoer' op Vlaams niveau, voor het behoud van ons openbaar vervoer, een basisrecht.

Met zeven dergelijke (lokale) groepen schrijven wij de open brief (zie hieronder):

Blijf van onze haltes, blijf van onze lijnen.

Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters stelt de invoering van het concept 'BASISBEREIKBAARHEID' tot onbepaalde datum uit.

Wij, vertegenwoordigers van bus- en tramgebruikers uit heel Vlaanderen zijn erg opgelucht:

Het uitstel van de invoering van het "Openbaar Vervoerplan 2021" is een kans om de fouten in het concept "Basisbereikbaarheid" alsnog te verbeteren.

Het 'Openbaar Vervoerplan 2021' bestaat uit:

 • Een krachtig Kernnet met meer en snellere verbindingen

○ Deze verbeteringen juichen wij uiteraard toe, hoewel ook op het kernnet haltes sneuvelen.

 • Een uitgedund Aanvullend Net

○ Honderden lijnen en duizenden haltes worden afgeschaft

○ Want alles moet budgetneutraal verlopen, het mag geen cent extra kosten. Extra aanbod wordt elders met een afbouw gecompenseerd. Zo wordt het onmogelijk om de kwaliteit van het openbaar vervoer duurzaam te verbeteren.

 • Het Vervoer-op-Maat

○ Het VoM is de onderste laag van het nieuwe plan met flexbussen, deelfietsen, -steps en -auto's, sociale taxi's... Het moet verplaatsingen mogelijk maken op verbindingen waar geen reguliere bus meer zal rijden. Op papier lijkt dit mooi, maar in de praktijk leidt het tot vervoerswoestijnen, waar de vervoersarmoede troef zal zijn. Velen kunnen niet fietsen of met de auto rijden. 15% van de 55+ers zijn afhankelijk van hun bus of tram. Daarbij komen nieuwe drempels: je moet apart reserveren en zult er wellicht meer voor moeten betalen dan vandaag.

Na 10 jaren besparingen op De Lijn heeft zich het Vlaamse Openbaar Vervoerbeleid nu helemaal klem gereden met het misleidende concept 'basisbereikbaarheid'.

De bus rijdt dan wel sneller, de burger zal in totaal langer onderweg zijn. Zoiets noemt men achteruitgang! Idem dito voor alle plaatsen waar nieuwe buslijnen de kernen links laten liggen: de basis wordt letterlijk minder goed bereikbaar, de lintbebouwing daarentegen net meer. Dat staat haaks op de noodzakelijke en gewenste ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen.

Wij schrijven hier vanuit verschillende lokale actiegroepen. Wij leggen de vinger op de wonde, wij nemen het niet dat onze dagdagelijkse mobiliteit flink beperkt wordt, en dat vaak zonder enige inspraak van de betrokken reizigers.

Elk apart zijn we niet tevreden met wat er in onze eigen regio gebeurt, samen zijn we niet tevreden met wat er in heel Vlaanderen met het Openbaar Vervoer gebeurt.

Wij vragen dan ook met aandrang van de Vlaamse regering:

 • Blijf van onze haltes, blijf van onze lijnen.

○ De bestaande infrastructuur moet de basis vormen voor de toekomst, beter bediend en beter op elkaar afgestemd.

 • Meet het toekomstig OV-potentieel:

○ Zet vooral in op een voorbeeldig en duurzaam Openbaar Vervoer op trajecten en in gebieden waar nu nog veel auto's rijden: het zal de vervoersvraag in de gewenste richting sturen.

○ Een bereikbaar, betrouwbaar, betaalbaar, comfortabel en frequent Openbaar Vervoer is de kern is van ons toekomstig verkeerssysteem.

 • Verhoog flink de investeringen in de uitbouw van Openbaar Vervoer.

○ België heeft recht op 6 miljard € uit het "Europees Herstelfonds", gebruik een deel hiervan.

 • Voer het OV-plan 2021 stapsgewijs in:

○ zorg voor een uitstekend werkende mobiliteitscentrale

○ zorg voor tariefintegratie: één ticket voor alles

○ ontwikkel en test regio per regio een ruim aanbod van Vervoer-op-Maat

 • Zorg voor inspraak van alle betrokkenen tijdens het hele vernieuwingsproces:

○ Wij dagdagelijkse klanten van De Lijn weten wel wat nodig is.

○ Betrek ook het mobiliteitsmiddenveld, vakbonden en verkeersdeskundigen.

Als bus- en tramgebruiker zijn we het gewoon om te wachten.

Maar deze volgende stappen in de afbraak van De Lijn kunnen en willen we niet aanvaarden. Wij vragen dan ook alle belanghebbenden om zich met ons in te zetten voor meer en beter Openbaar Vervoer in Vlaanderen.


Reactie N-VA-fractie op dit schrijven:

Geachte,

Beste Roos en Winfried,

Wij hebben jullie schrijven in goede orde ontvangen.

De N-VA-fractie staat nog steeds achter de principes en doelstellingen van het decreet Basisbereikbaarheid:

 • Vraaggericht investeren in bereikbaarheid;
 • Het combineren van vervoersmiddelen vergemakkelijken;
 • Mobiliteit regionaal en integraal aanpakken;
 • De vervoersnetwerken klaarmaken voor de toekomst;
 • Zorgen voor een vlotte doorstroming van elke vervoersmodus;
 • Verleiden, motiveren, prikkelen tot gedragsverandering;

We zijn evenwel niet blind voor de moeilijkheden en obstakels waarmee de implementatie ervan geconfronteerd wordt, en hebben onze bezorgdheid hierover herhaaldelijk tijdens de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken te kennen gegeven.

Wanneer Basisbereikbaarheid effectief wordt geïmplementeerd, is het voor ons van cruciaal belang dat dit in één beweging kan, met andere woorden, dat ook de mobiliteitscentrale en het Vervoer op Maat op punt staan, zodat er geen enkele reiziger in de kou blijft staan.

We houden met onze fractie de vinger aan de pols. Opmerkingen en bedenkingen mogen ons steeds bezorgd worden.

Vriendelijke groet,

Bert Maertens

Burgemeester Izegem

Vlaams Volksvertegenwoordiger N-VA

bert.maertens@n-va.be