WAT ZIJN ONZE BEZORGDHEDEN ROND DE NIEUWE VERVOERSPLANNEN (BASISBEREIKBAARHEID)?? 

INHOUDELIJK

Onze bezorgdheden...

Vragen & Bekommernissen rond Basisbereikbaarheid - vanaf het terrein / middenveld

· Grenzen vervoerregio's

Het is duidelijk bij de nieuwe vervoersplannen, dat bij de grenzen van de vervoerregio's her en der sterk afscheidingen duidelijk zijn of worden, men werkt meestal uitsluitend binnen de eigen vervoerregio en heeft ook in een aantal gevallen geen oog voor de noodzakelijke doorstroming over de grenzen heen.

Hoe kan men daaraan verhelpen?

· Modal shift

Houdt men voldoende rekening voor de beoogde Modal shift, met het oog op méér duurzame mobiliteit? Hoe gaat men daar concreet mee om en zijn daar voldoende financiële middelen voor?

· Doorstroming & infrastructuur

Doorstroming van het Openbaar Vervoer is belangrijk, om de commerciële snelheid op te trekken in concurrentie met 'koning auto'. Het werkt bovendien ook financieel besparend bij vlotte doorstroming. Worden er vanuit de VVR's extra infrastructuurwerken in het vooruitzicht zoals: eigen bedding, extra busstroken, intelligente verkeerslichten voor bussen / trams?

· Risico op Vervoersarmoede

Door het ontwikkelen van Kern- en Aanvullend-net dreigen sommige doelgroepen in vervoersarmoede te komen en zijn zij aangewezen op het 'vervoer op maat'. Dit is voor sommigen een vrij hoge drempel. Hoe gaat men deze drempel zo laag mogelijk en efficiënt maken?

· Inrichting Hoppin-punten

Hoppinpunten dienen naar inrichting en inbedding in de omgeving wellicht voldoende aandacht en creativiteit te krijgen.

Denkt men aan voldoende faciliteiten, zoals reizigersinformatie, aangename wachtplaatsen, diverse voorzieningen als toilet, krant, koffie, toeristische- en gemeentelijke info, enz...? Zijn de verknopingen gegarandeerd?

· Witte vlekken & bereikbaarheid deelgemeenten

Meerdere deelgemeenten dreigen uit de boot te vallen voor het reguliere OV. Nochtans is de globale ouder-wordende bevolking daar sterk aanwezig en gaat dit een barrière opwerpen om bv. de centrumgemeente (waar de meeste basisvoorzieningen zijn) te bereiken. M.a.w. er ontstaan 'witte vlekken' in het landschap voor deze groep burgers. Is het niet noodzakelijk om in iedere deelgemeente minstens één goed ontwikkeld Hoppin-punt en een reguliere verbinding te voorzien?

· Minder-valide burgers

Hoe worden minder-valide burgers in dit verhaal specifiek meegenomen? Worden de minder-mobielencentrales geïntegreerd in Basisbereikbaarheid? Zo ja, welk statuut krijgen deze chauffeurs binnen het OV-gebeuren of blijven zij gewoon vrijwilligers?

· Woon-werkverkeer

De Modal-shift realiseren bij het woon-werkverkeer is een heel belangrijke. Hoe wil men dit realiseren voor werknemers? Zullen de werknemers die in de 'eerste mile' aangewezen zijn op VoM, niet automatisch(en gemakshalve) hun auto gaan en blijven gebruiken om hun werkzetel te bereiken?

· Aanvragen - Vervoer op maat (VoM)

De bereikbaarheid en goede info vanuit de mobiliteitscentrales is bij VoM zeer belangrijk. Hoe kan men aanvragen voor VoM, voor ALLE burgers laagdrempelig, efficiënt en sociaal aanvaardbaar houden (kosten telefoon & digitaal)?. Houdt men voldoende rekening met de oudere leeftijd van grote groepen gebruikers (evolutie is bezig)?

· Tijdsvenster VoM

Het lijkt noodzakelijk om voor bepaalde doelgroepen, zoals vooral werknemers, het tijdsvenster voor VoM zo breed mogelijk te maken.

Is men bereid om de organisatie van 'vervoer op vraag' ook 's ochtends vroeg en 's avonds laat te organiseren?

· Verplaatsingen/ tarief met VoM buiten de grenzen

Hoe zijn de tarieven georganiseerd, als men van uit een vervoerregio naar een naburige vervoerregio wil geraken met VoM (zeker van toepassing in gemeenten die aan de grens van een vervoerregio gelegen zijn)?

Tariefintegratie: is er één tarief mogelijk voor VoM, Aanvullend net & Kernnet?

· Budgettaire ruimte voor 'Vervoer op maat'

Het lijkt er sterk op dat er te weinig budgettaire ruimte is voor het ontwikkelen van een goed 'Vervoer op Maat'.

Kan dit bevestigd worden en hoe moet het dan verder? Kan er dan nog voldoende aandacht gegeven worden aan de echte noodzakelijkheden?

· Vastleggen Kern- en Aanvullend Net (berekening intrinsiek potentieel)

Er wordt aan waardebepaling gedaan om het netwerk te kunnen uitrollen; wat gebaseerd is op het intrinsiek potentieel met de provinciale matrixen. De detailcijfers hiervan wil men niet vrijgeven, terwijl er duidelijk iets niet klopt met de realiteit en vastgestelde objectieve vervoersspanning. Waarom geeft men deze lokale cijfers rond het intrinsiek potentieel niet vrij op bepaalde verkeersassen? Spelen daar subjectieve factoren mee?

· Verknopingen & NMBS (primaire as)

Het zou evident moeten zijn, dat verknopingen optimaal verlopen met de reguliere bus- en tramnetten.

Wordt NMBS voldoende betrokken in dit verhaal om de verknopingen voldoende te realiseren?

Als de NMBS (jaarlijks) de uurregelingen van het treinverkeer aanpast, zijn de Vervoerrego's dan voldoende gewapend om hier met het bus-en tramverkeer op in te spelen en bijgevolg ook de nodige communicatie hierover naar de burgers te verzorgen?

· Inspraak bij de vervoersplannen - naar VVR's toe

Tot op vandaag waren er sporadisch stakeholdersmeetings voor diverse burgers en middenveldorganisaties vanuit de Vervoerregio's. In de realiteit was het duidelijk dat er met de inbreng her en der nauwelijks rekening werd gehouden.

Kan dit verbeterd worden en is het niet aangewezen dat er regelmatig een uitwisseling op het lokale vlak (gemeente) is, tussen geëngageerde burgers / middenveldorganisatie met de schepen mobiliteit & mobiliteitsambtenaar?

· Deelsystemen

Diverse deelsystemen zullen ingezet worden, wat zeker een goede zaak is.

Het wordt duidelijk dat niet alleen deelwagens, maar ook elektrische deelfietsen daarbij een belangrijke rol gaan spelen.

Er men is voldoende op voorbereid en is het bv. financieel haalbaar om voldoende elektrische fietsen in te zetten?

Wordt dit financieel opgevolgd door de vervoerregio of is de lokale overheid daar (ook financieel) verantwoordelijk voor?