Vernietigend rapport Rekenhof - wij interpelleren de politici

In het licht van de verkiezingen...de Verenigde supporters Openbaar Vervoer hebben de politici gevraagd om rekening te houden met het rapport van het Rekenhof over de afgeschafte bushaltes en het ondermaats functioneren van de Flexbussen. Belangrijk voor de beleidskeuzes van de toekomst! 

NEEM deel aan de ludieke actie...een memoriam...Openbaar Vervoer.

In memoriam...rond de duizenden afgeschafte bushaltes...neem deel aan deze ludieke actie op 24/04 om 14.00u...voor een beter Openbaar Vervoer.

Zie LINK: https://www.westnieuws.be/vooruitblik-plechtige-herdenking-van-alle-vlaamse-afgeschafte-bushaltes-van-de-lijn-in-gent-op-24-april-2024/

Analyse Rekenhof - Uitrol Basisbereikbaarheid

Wat zegt het REKENHOF over de invoering van Basisbereikbaarheid?


Op vraag van het Vlaams Parlement heeft het Rekenhof de beleidsvoorbereiding, regelgeving en uitvoering van het decreet basisbereikbaarheid onderzocht.

Daarmee wilde de Vlaamse Regering de aanbodgestuurde basismobiliteit vervangen door een vraaggestuurd vervoersmodel met verschillende vervoerslagen, waaronder het vervoer op maat.

Het Rekenhof oordeelde dat de complexiteit van deze omschakeling is onderschat, met een weinig transparante en versnipperde regelgeving en een vertraagde uitrol tot gevolg.

Beleidswijzigingen perkten de modusneutrale mobiliteitsregie in.

Het vraaggestuurd model staat bovendien op gespannen voet met budgetbeperkingen, wat vragen oproept over de haalbaarheid van de gewenste modal shift.

De integratie van de vervoerslagen en, vooral, de effectiviteit van het vervoer op maat, zijn in de praktijk nog niet gerealiseerd, noch gegarandeerd.

Flexbus haalt GEEN NIVEAU

Flexbus komt onvoldoende tegemoet

aan de behoeften van de reizigers

De flexbus, het alternatief voor geschrapte haltes en reguliere buslijnen, komt onvoldoende tegemoet aan de behoeften van de reizigers en is té vaak niet betrouwbaar. Voor woon-werk/schoolverkeer is het flexvervoer géén oplossing. Op basis van talrijke ervaringen van gebruikers hebben de Verenigde Supporters van het Openbaar Vervoer de mankementen van het flexvervoer op een rij gezet.

Reservering

Niet iedereen uit de flexbusdoelgroep heeft een slimme telefoon of pc om te reserveren en/of kan er goed mee overweg. De Hoppincentrale is niet altijd vlot bereikbaar of goed op de hoogte. De app geeft niet altijd voldoening voor een gevraagde rit.

Bereikbaarheid / toegankelijkheid Flexhaltes

Door de afschaffing van verschillende bushaltes (ook belbushaltes), zijn de afstanden tot een Flexhalte in sommige gevallen té groot en onbereikbaar voor ouderen of mensen met fysieke beperkingen. Bovendien is de toegankelijkheid van de halte niet aangepast voor deze mensen, ook geen of onvoldoende verlichting, geen oversteekplaats, enz…

Tijdsvenster en beschikbaarheid

Soms haalt de Flexbus niet het gevraagde of aangekondigde tijdsvenster. Meerdere dagen vooraf een flexbus reserveren lukt in bepaalde gevallen niet.

Rit wijzigen is moeizaam

Bij het wijzigen van een geboekte rit kun je de reservering verliezen.

Informatie over reis

Wie een rit met de flexbus reserveert, krijgt normaal bevestigingsberichten. Soms uitsluitend via app-meldingen en/of sms, niet via mail of telefonisch. Je kunt ze dus makkelijk over het hoofd zien of per ongeluk wegklikken.

Bevestiging via mail

Bij een technisch probleem waar de rit dus door omstandigheden uit de Hoppin 'reserveringskalender' zou verdwenen zijn, is er geen reserveringsbewijs en kun je ook geen klacht indienen.

Tijdsvenster

Wie de flexbus op een specifiek tijdstip nodig heeft, komt bedrogen uit. Anders dan met een reguliere lijn, waar je weet wanneer je de bus kan verwachten, krijg je bij de flexbus een 'tijdsvenster'. Pas de ochtend zelf krijg je een gerichter tijdstip. Stresserend als je bv. een afspraak in het ziekenhuis hebt.

Prijs / betalingsmodaliteiten

Er is geen éénduidige communicatie bij telefonisch contact met de Hoppincentrale inzake de tarieven en dit is zeer verwarrend. Bv. rond het gebruik van de 10-rittenkaart (De Lijn); vervoersbewijzen van De Lijn kunnen op de Flexbus niet overal gevalideerd worden.

Woon-werk/schoolverkeer

Wie de bus naar het werk zag verdwijnen, krijgt géén garanties voor haar/zijn dagelijkse verplaatsing naar een Hoppinpunt / station of Kernnetlijn. Voor dit probleem is er nog steeds geen oplossing. Dat geldt ook voor scholieren en studenten.

Senioren en reizigers met beperkte mobiliteit

Deze groep heeft vaak moeite om digitaal een flexbus te bestellen. Het aangeboden tijdsvenster is niet altijd passend om bv. naar een dokter te gaan en terug te keren. Voor hen dreigt vervoersarmoede. Afstanden tot een flexhalte zijn te groot en soms staat men onbeschermd tegen weer en wind tot een half uur te wachten.

Flexbusgebieden te groot

Sommige Flexbusgebieden zijn ontzettend groot Flexbus is dan ook niet altijd beschikbaar.

Lange afstanden worden hierdoor 'leeg' gereden. Worden de beschikbare middelen wel efficiënt ingezet?

Communicatie met Hoppincentrale

Op vragen over Flexvervoer aan de Hoppincentrale komen onduidelijke en zelfs tegenstijdige antwoorden (naargelang, wie men aan de lijn heeft). Zelfs Flexbuschauffeurs hebben soms vragen aan de Hoppincentrale, maar krijgen geen afdoende antwoorden. Opleiding Hoppincentrale moet dus beter.

Klachten

Het is niet eenvoudig om klacht in te dienen. Volgens De Lijn moeten klachten over de Flexbus worden gemeld via Hoppin. Via Hoppin lezen we echter dat de klachten over de De Lijn Flex moeten gemeld worden via het contactformulier van De Lijn.

Het is duidelijk dat heel wat klachten niet terecht komen op de juiste plaats. De communicatie hierover is voor het publiek dan ook niet helemaal duidelijk. Niet verwonderlijk dat men stelt dat er niet veel klachten vastgesteld worden.

In principe kunnen klachten over de Hoppinplanner telefonisch gemeld worden via de Hoppincentrale. En via de Hoppin app kan je een klacht over je rit melden via info@hoppin.be. Dit proces moet dringend eenvoudiger voor de klant. Momenteel komen heel wat klachten niet bij de juiste dienst terecht en dit geeft dus geen duidelijk beeld om een aantal situaties goed op te volgen.

+++

De Lijn zou meer de klemtoon leggen op de reguliere (kernnet)lijnen. De bussen op deze lijnen zijn vaker te laat en voller dan ooit. Een voorbeeld is lijn 76 richting Wachtebeke - Lochristi - Gent - De Pinte via de N70. De frequentie bleef praktisch ongewijzigd.

Wie zijn wij en wat doen wij?

 (Verenigde Supporters Openbaar Vervoer)?


Klik op deze LINK: 

https://www.westnieuws.be/verenigde-supporters-openbaar-vervoer-een-beweging-voor-beter-bus-en-tramvervoer/

Speakerscorner NTG Gent (19/02/24)

Inhoudelijk een sterke avond met de speakerscorner in NTG Gent (19/02) rond de uitrol van de nieuwe vervoersplannen bij DE LIJN.

 
Het is duidelijk dat DE LIJN fouten gemaakt heeft bij de uitrol van haar nieuwe vervoersplannen (Kernnetlijnen), maar het excuus is dat zij de nieuwe organisatie moesten inpassen in een te beperkt budget.


De hoofdverantwoordelijkheid ligt dus duidelijk bij de VLAAMSE OVERHEID, maar ook wel bij de LOKALE besturen die deze lokale / regionale vervoersplannen goedgekeurd hebben.
De Vlaamse overheid had dus duidelijk boter op het hoofd, toen zij deze vervoersplannen in een decreet goot. De 'burger' is hier het uitgesproken slachtoffer van en kreeg helemaal geen inspraak (communicatie bleek onmogelijk met de reizigers).


Het 'vervoer op maat' met de Flexbus blijkt voor veel burgers een drama en neigt in veel gevallen naar VERVOERSARMOEDE, voornamelijk ook omdat het FLEXBUS ONBETROUWBAAR blijkt, hij is niet steeds beschikbaar of past niet bij het gevraagde tijdstip.


Het gaat duidelijk om politieke verantwoordelijkheid.
'Verenigde Supporters Openbaar Vervoer' steunen dit soort debatten, dat aandacht blijft vragen bij de nieuwe vervoersplannen (Basisbereikbaarheid).
Zie de website van de VSOV 

Een getuigenis die kan tellen...(via WESTNIEUWS)

UITDAGINGEN IN TOEGANKELIJK OPENBAAR VERVOER: DE ERVARING VAN INGRID VANDEVOORDE UIT DIKSMUIDE

Ingrid Vandevoorde's recente ervaring met de Hoppin flexbus service in Diksmuide belicht significante tekortkomingen in toegankelijkheid en communicatie binnen het openbaar vervoer voor mensen met een beperking.

By Andy Vermaut / februari 5, 2024

Het kan niet ontkend worden dat het openbaar vervoer een essentiële rol speelt in het dagelijks leven van velen, maar wanneer het aankomt op de toegankelijkheid en betrouwbaarheid voor mensen met een beperking, blijven er aanzienlijke uitdagingen bestaan. Het recente voorval in Diksmuide, waarbij Ingrid Vandevoorde te kampen had met meerdere problemen bij het gebruik van de Hoppin flexbus service, werpt een scherp licht op deze kwestie.

Een reis vol hindernissen

Op een koude dag besloot Ingrid Vandevoorde, afhankelijk van haar elektrische rolstoel, gebruik te maken van de flexbus service voor een noodzakelijke reis van Diksmuide naar De Panne. Wat een routine trip had moeten zijn, veranderde echter snel in een reeks frustraties. Van het ontvangen van een bevestiging slechts een uur voor vertrek – te laat om adequaat te kunnen reageren – tot aan de verwarring over de opstapplaats, de reis was allesbehalve soepel.

Bij aankomst op het station van Diksmuide, waar Ingrid Vandevoorde zoals gewoonlijk haar flexbus verwachtte, bleek dat de chauffeur op het punt stond te vertrekken vanaf een geheel andere locatie, Sint Jansplein, een wijziging waarvan zij niet op de hoogte was gebracht. Dankzij de prachtige welwillendheid van de chauffeur, die een omweg maakte om haar op te pikken, werd een potentiële noodsituatie vermeden. De chauffeurs van de Lijn zijn hier ook een beetje slachtoffer en ook vaak de kop van jut. Ingrid zegt wel dat ze niet de chauffeurs wil viseren, maar wel het organisatiesysteem van De Lijn zelf.

Communicatie en veiligheid: een cruciale kloof

Dit incident legt de cruciale kloof bloot tussen de service zoals die wordt aangeboden en de realiteit van de gebruikerservaring, met name voor mensen met een mobiliteitsbeperking. Ingrid Vandevoorde's ervaringen benadrukken het gebrek aan duidelijke communicatie, vooral met betrekking tot opstapplaatsen, en de noodzaak voor flexibele en toegankelijke vervoersopties.

Oplossingen binnen bereik

Het is duidelijk dat er verbeteringen nodig zijn om ervoor te zorgen dat het openbaar vervoer toegankelijk en betrouwbaar is voor iedereen. Dit omvat het verbeteren van de communicatie met passagiers, het waarborgen van duidelijke en tijdige informatie over rittijden en opstapplaatsen, en het aanpassen van diensten aan de specifieke behoeften van mensen met een beperking.

Een oproep tot actie

De situatie van Ingrid Vandevoorde roept op tot een onmiddellijke heroverweging van hoe vervoersdiensten worden gepland en gecommuniceerd. Het is essentieel dat vervoersbedrijven, zoals Hoppin, samen met lokale overheden werken aan het verbeteren van hun diensten om ware inclusiviteit en toegankelijkheid te garanderen. De strijd van Ingrid Vandevoorde met de Hoppin flexbus is meer dan een persoonlijk verhaal; het is een illustratie van de bredere uitdagingen waarmee mensen met een beperking dagelijks worden geconfronteerd. Het is onze collectieve verantwoordelijkheid om te zorgen voor een samenleving waarin iedereen, ongeacht fysieke capaciteit, toegang heeft tot veilig en betrouwbaar vervoer.

Verbeterde communicatie is noodzakelijk

In een tijd waarin inclusiviteit en toegankelijkheid hoog op de maatschappelijke agenda staan, brengt de recente ervaring van Ingrid Vandevoorde met de Hoppin flexbus service in Diksmuide belangrijke tekortkomingen aan het licht. Deze situatie onderstreept de noodzaak voor verbeterde communicatie en aanpassingen in het openbaar vervoer, om te garanderen dat dit essentiële onderdeel van het dagelijks leven toegankelijk is voor iedereen, inclusief mensen met een mobiliteitsbeperking.

Toegevoegde context door Ingrid Vandevoorde

In reactie op het door ons belichte verhaal, heeft Ingrid Vandevoorde nog enkele aanvullende nuances aangedragen die essentieel zijn voor het volledige begrip van haar ervaringen met de Hoppin flexbus service. Ze onderstreept het belang van veiligheid en toegankelijkheid bij de keuze van haar haltes, niet alleen voor haar eigen welzijn maar ook ter bescherming van de chauffeurs. Deze overweging is een fundamenteel aspect van haar interactie met het openbaar vervoer en benadrukt de noodzaak voor een vervoerssysteem dat rekening houdt met de behoeften van alle gebruikers. Ingrid Vandevoorde's inzet voor een veilige en toegankelijke omgeving weerspiegelt een dieper inzicht in de uitdagingen waarmee mensen met een mobiliteitsbeperking dagelijks worden geconfronteerd. Haar bijdrage verleent een extra dimensie aan het gesprek over toegankelijkheid en veiligheid in het openbaar vervoer, en benadrukt het belang van luisteren naar en leren van de ervaringen van individuele gebruikers.

Onze reactie van Westnieuws.be

Het is werkelijk onaanvaardbaar wat er gebeurd is! Dit verhaal belicht een schrijnende reeks van miscommunicaties en organisatorische misstappen met de Hoppin flexbus service, waardoor een persoon met een mobiliteitsbeperking in onnodig moeilijke en zelfs potentieel gevaarlijke situaties terecht is gekomen. Het is niet te geloven dat in een tijd waarin we streven naar toegankelijkheid en inclusiviteit voor iedereen, basisdiensten zoals openbaar vervoer zo tekortschieten. Dat de opstaphalte niet duidelijk gecommuniceerd wordt, laat staan dat deze aangepast wordt zonder duidelijke communicatie, is ronduit schandalig. Het feit dat iemand met een mobiliteitsbeperking gedwongen wordt om in koude, onveilige omstandigheden te wachten door deze gebrekkige service, is een situatie die niemand zou moeten meemaken.

Een wake-up call

Bovendien wijst dit op een groter probleem binnen ons openbaar vervoerssysteem en de manier waarop diensten worden aangeboden aan personen met een beperking. Het is hoog tijd dat er stappen worden ondernomen om de betrouwbaarheid, communicatie en algehele service van Hoppin en vergelijkbare diensten te verbeteren, zodat alle gebruikers, ongeacht hun fysieke capaciteiten, kunnen vertrouwen op een veilige en efficiënte vervoersoptie. De ervaringen zoals gedeeld door de gebruiker moeten een wake-up call zijn voor alle betrokken partijen, van lokale overheden tot de dienstverleners zelf, om de nodige maatregelen te treffen en ervoor te zorgen dat dergelijke voorvallen niet meer voorkomen. Het is onze plicht als samenleving om een inclusief systeem te creëren dat iedereen ondersteunt en versterkt, in plaats van te ontmoedigen en in de steek te laten.

Tekst door Andy Vermaut (+32499357495) en Serge Jansen (+32468334833) van www.westnieuws.be email: contact@westnieuws.be

Een impressie van onze NATIONALE actie 

Verenigde Supporters Openbaar Vervoer 

in alle provinciehoofdsteden op 06 januari '24


Met dank hiervoor aan het Netwerk voor Duurzame Mobiliteit & Bond Beter Leefmilieu

Klik op deze YOUTUBE-LINK: https://youtu.be/jD2TUDxL3hs

OF

Klik op deze FB-link:

https://www.facebook.com/NetwerkDuurzameMobiliteit/videos/406115511760553?locale=nl_NL<br>


Meldingsformulier - nieuwe vervoersplannen DE LIJN

Meldingsformulier – wat loopt er eventueel fout voor jou bij de nieuwe vervoersplannen Basisbereikbaarheid (De Lijn).

Wij peilen naar jouw behoeften en zullen deze overmaken aan de beleidsmensen, die verantwoordelijk zijn voor ons OPENBAAR VERVOER.

Klik op onderstaande LINK, om het elektronisch formulier in te vullen.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh6huTpS88NKu_ybRkneebYE0DdJ0cp1bGZNsh6vRP618p7g/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


Big Bang - Openbaar Vervoer vanaf 6 januari '24 - NOTEER DEZE DATUM EN DOE MEE

Oproep en mobilisering van burgers, organisaties en het brede middenveld rond de tweede fase van de basisbereikbaarheid

Op zaterdag 6 januari 2024 is het '5 voor 12' rond het openbaar vervoer (ov) in Vlaanderen. Die dag wordt de tweede fase basisbereikbaarheid uitgerold. Een soort big bang voor het stads- en streekvervoer.

Het middenveld en veel organisaties zijn bezorgd en stellen zich vragen. Hoe verplaatsen we ons binnenkort met het ov en kunnen we ons überhaupt nog verplaatsen?

- De burgers kregen geen inspraak. De beslissingen werden genomen door mensen zonder ov-kennis en -ervaring.

- Het flexsysteem (vervoer op aanvraag) is onvoldoende uitgebouwd en beschikt niet over voldoende middelen. Politici geven dit toe. Vervoersgarantie is er dus niet.

- Sommige burgers geraken sociaal geïsoleerd in hun wijk of deelgemeente. Er is geen halte meer in hun buurt. De dichtstbijzijnde halte ligt soms op een onoverbrugbare afstand. Tevens moet men meer overstappen.

- Een aantal politici is de burgers 'vergeten'. Vooral na 6 januari moeten de burgers kunnen worden betrokken.

- De toegankelijkheid van het ov blijft een probleem. Veel oudere en minder mobiele reizigers worden uitgesloten.

- Al jaren krijgt De Lijn veel te weinig middelen om een wervend, stipt en kwaliteitsvol ov te bieden. Vlaanderen is een ontwikkelingsregio op gebied van stads- en streekvervoer.

- De meeste hoppinpunten, het pronkstuk van de basisbereikbaarheid, zorgen niet zoals beloofd voor verbindingen tussen de verschillende vervoersmodi.

- Tevens is een ecologische impact. Vooral forenzen worden in de auto geduwd met nog meer fileleed als gevolg. De door Vlaanderen nagestreefde modal shift 50/50 wordt niet gehaald. Integendeel.

Onze nationale actie '5 voor 12' vindt plaats op zaterdag 6 januari 2024 om 11.00u.

Praktisch

We nodigen elke burger en alle middenveldorganisaties uit om de actie van de Verenigde Supporters Openbaar Vervoer (VSOV) te ondersteunen en dit bericht te verspreiden.

Actie start om 11.00 u aan de stations in de provinciehoofdsteden (tot 12.30 u à 13 u)

Provincie West-Vlaanderen: STATION Brugge - gemeenten uit vervoerregio's: Brugge – Kortrijk – Midwest (regio Roeselare) – Oostende – Westhoek.

Provincie Oost-Vlaanderen: STATION GENT - St-Pieters – gemeenten uit de vervoerregio's: Aalst (& Dendermonde) – Gent – Vlaamse Ardennen – Waasland.

Provincie Antwerpen: STATION Antwerpen Centraal (kant Astridplein) – gemeenten uit de vervoerregio's: Antwerpen – Kempen - Mechelen

Provincie Limburg: STATION Hasselt – gemeenten uit de vervoerregio Limburg (= ganse provincie)

Provincie Vlaams Brabant: STATION Leuven (Martelarenplein rechtover station) – gemeenten uit vervoerregio's Leuven & Vlaamse Rand

Het is een statische vreedzame (muzikale) actie, waarbij we vragen om het volgende mee te brengen:

  • Toeters en bellen, sirenes, potten en pannen; alles wat kan dienen om lawaai te maken.
  • Mogelijk een KLOK of WEKKER meebrengen die stilstaat op '5 voor 12'.
  • Borden / pamfletten maken met de naam erop van uw gemeente en / of naam van de vervoerregio
  • KLEURRIJK kledingstuk (sjaal, muts, enz...) om goed de aandacht te trekken.
  • Algemene slogans in beeld brengen, uit de opgesomde bezorgdheden (zie bovenaan); ook LOKALE slogans passend bij uw concrete situatie zijn welkom.
  • Persoonlijke getuigenissen aan journalisten vertellen, als dit mogelijk is.

Media

De Verenigde Supporters OV zal de media hierover informeren. U kunt eventueel de lokale correspondent op de hoogte brengen..

Contact

flexbuskb@gmail.com / 0499 17 85 65 (als back-up)

Volg onze kanalen

Website: https://verenigde-supporters-openbaar-vervoer2.webnode.be

Facebookpagina: https://www.facebook.com/Verenigde-supporters-Openbaar-Vervoer-100332315675437

Dank om deze actie mee te ondersteunen en veel succes met de regionale acties op 6 januari '24 (11 u).

Graag zoveel als mogelijk VERSPREIDEN a.u.b.

Met vriendelijke groeten,

Verenigde Supporters Openbaar Vervoer (koepel van bezorgde burgers / mobiliteitsplatforms)

Verenigde Supporters Openbaar Vervoer (VSOV) steunen de 'Modal Shift Coalitie - regio Antwerpen'

Steun en participeer jij mee?!

Zie LINK:
https://www.bondbeterleefmilieu.be/modal-shift-coalitie-regio-antwerpen

Mobiliteit & Klimaat (Klimaatmars 03 december '23)

Klimaatmars op zondag 03 december in Brussel / aandacht voor mobiliteit

Op de klimaatmars zullen de leden van vele mobiliteitsverenigingen er als één kliek samen vreedzaam demonstreren, met o.a. diverse lokale mobiliteitsplatforms & Verenigde Supporters Openbaar Vervoer, de Coalitie Modal Shift Antwerpen, enz…

Een warme oproep om daarbij aan te sluiten a.u.b.

https://klimaatmars.be/group/allemaal-samen-op-weg-allons-en-route-ensemble-alle-gemeinsam-unterwegs/

Afspraakplek: 

Vanaf 12u30, onder de luifel van het Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, op ca. 400 meter van het station Brussel-Noord. In dat gebouw houdt Vlaams minister Lydia Peeters kantoor. De eigenlijke mars start om 13u00. Vanzelfsprekend mag u ook nog later aansluiten.

Richt jij mee een lokaal burger- en mobiliteitsplatform op in jouw buurt? / rond BASISBEREIKBAARHEID

Wenst u een LOKAAL burger- en mobiliteitsplatfom op te richten in het kader van onder andere de uitrol 'Basisbereikbaarheid', dan willen wij u graag volgend advies geven

Wij, de Verenigde Supporters van het Openbaar Vervoer (of kortweg: VSOV), zijn een koepel van lokale en regionale burger-en mobiliteitsplatformen met als doel beter te kunnen samenwerken rond het decreet Basisbereikbaarheid.

Jammer dat ook jouw buurt door dit decreet hinder zal ondervinden!

Wil je graag meer aandacht vragen voor jullie situatie ?

Dan stellen wij alvast eerst en vooral het volgende voor :

1. Zoek enkele gelijkgezinden in je buurt en zoek een groepsnaam voor jullie burgercomité

2. Stuur elk apart een mail naar jullie Burgemeester, met het kabinet van minister Lydia Peeters in CC (kabinet.peeters@vlaanderen.be) om jullie probleem aan te kaarten.

3. Probeer jullie buurt zoveel mogelijk te informeren over de wijzigingen, die zullen plaatsvinden door dit decreet. Dat kan bijvoorbeeld via flyers in de brievenbussen, door rond te gaan in de buurt of door info te geven aan de reizigers aan desbetreffende halte(s). à Raad jullie buren ook zeker aan om elk apart een mail te sturen (zie puntje 2) om meer aandacht op jullie probleem te vestigen.

4. Contacteer de pers als groep met jullie situatie en/of klacht. Bij voorkeur organiseer je hierbij ook een actie en nodig je de pers hiervoor uit (bvb. jullie verzamelen met de buurt aan de halte om de problemen aan te kaarten).

Voor jullie mail naar de pers, stellen wij voor dat :

  • jullie je groep kort voor te stellen (zie puntje 1)
  • jullie kort de situatie aankaarten in jullie buurt
  • jullie hen het concreet moment bezorgen van jullie actie (dag, plaats, uur) en hiervoor ook genoeg buurtbewoners uitnodigt
  • jullie bij voorkeur een vast aanspreekpunt hebben voor de pers

Wat kunnen wij voor jullie betekenen ?

- Wij kunnen jullie acties delen over onze platformen heen.

- Wij kunnen jullie emailadressen bezorgen (bvb. van de pers) of meehelpen zoeken wie in jullie buurt verantwoordelijk is als vervoersregiomanager van De Lijn en/of de voorzitten van jullie vervoersregioraad.

- Wij kunnen jullie situatie mee opnemen bij het bespreken van de gevolgen van het decreet basisbereikbaarheid.

- Wij kunnen helpen met ideëen voor acties en/of communicatie naar de pers toe.

Lees zeker ook hier eens ons algemene manifest en laat gerust weten als we jullie op de lijst van ondertekenende organisaties mogen toevoegen.

We hopen alvast om zo het verschil te kunnen maken.

Heb je nog vragen ? We horen ze graag. 

CONTACT: flexbuskb@gmail.com

'Open brief' aan minister Lydia Peeters - vanwege de Verenigde Supporters Openbaar Vervoer


'Verenigde Supporters Openbaar Vervoer' in de 7e dag (VRT) van 10 sept. 2023

Onze 'Verenigde SUPPORTERS van het Openbaar Vervoer', hebben geprobeerd om een aantal PIJNPUNTEN rond de uitrol van Basisbereikbaarheid te duiden bij minister Lydia Peeters, tijdens het VRT-programma 'De 7e Dag' van 10 sept.

Zie LINK: https://youtu.be/cleg04kA75I</p>

Conclusie: we zijn er nog lang niet...met onze mobiliteit. 

Heeft u ook ernstige bekommernissen rond de nieuwe OV-vervoersplannen in uw regio en u wil daarrond samen een werkgroep oprichten, aarzel dan niet, ons te contacteren...wij proberen alle burgerplatformen rond dit verhaal met elkaar te verbinden en elkaar te steunen.

Mail naar de Verenigde Supporter Openbaar Vervoer: flexbuskb@gmail.com 

Nationale actie (VSOV) 

'Vraag het aan uw burgemeester' - de gevolgen van uitrol Basisbereikbaarheid

Sinds 1 juli '23 zijn een aantal vervoerregio's opgestart met Basisbereikbaarheid.

De GROTE vervoerregio's, zoals ANTWERPEN - GENT - LIMBURG - VLAAMSE RAND volgen later (vermoedelijk op 07/01/24). Wellicht een tactische zet van het beleid?!

Nu zijn de 'gevolgen' in de opgestarte regio's reeds duidelijk...Verspreid daarom mee de actie over het ganse Vlaamse land: 'Vraag het aan uw burgemeester' a.u.b., met onderstaande afbeelding.

De burgemeester is het 'hoofd' van de gemeente en de gemeenten zijn hoofdzakelijk verantwoordelijk voor deze vervoersplannen. 

Sommige gevolgen van Basisbereikbaarheid zijn zichtbaar en ernstig...mensen die nood hebben aan Openbaar Vervoer zien hun busverbinding- of halte afgeschaft.
Men denkt hierbij helemaal niet aan de oudere of minder-valide medemens, maar ook niet aan mensen die gewoon niet zonder hun bus of tram kunnen. Men wil het ook hoofdzakelijk digitaal brengen rond Basisbereikbaarheid, maar een aantal ouderen zijn daar helemaal nog niet in thuis.


Gevolg: zij komen in een sociaal isolement!

Ondersteun mee deze actie van de koepel van burgerplatformen (Verenigde Supporters OV); bedankt. 

Het is NU het moment…

Participeer tegelijk ook in onze FB-groep: 'GEEN SLOOP van ons bus- en tramnet (Basisbereikbaarheid)' : https://www.facebook.com/groups/3548368935397708

Regionale Televisie: Focus-WTV

Actie Verenigde supporters OV - Stelplaats DE LIJN BRUGGE

Naar aanleiding van bezoek minister Lydia Peeters en CEO De Lijn Ann Schoubs...werd er op 26/06 actie gevoerd.

Burgers vragen aan de politici om de nieuwe vervoersplannen uit te stellen:

185 BUS-halten worden afgeschaft in Brugge, dat is maar liefst 32%

Burgers vragen om dit te herbekijken en dit uit te stellen tot het volledige plan uitgewerkt is…

Verslag Focus-WTV:

https://www.focus-wtv.be/nieuws/nieuwe-elektrische-bussen-brugge-zorgen-voor-minder-bediende-haltes-we-spreken-over-185?fbclid=IwAR3eGCK0hUWKrwfsJx69-a0crc-WmVM-JBD4eQ4aDnRH7-BO0ajjqUOTZyU

VRT-NIEUWS

De koepel van burger-en mobiliteitsplatforms VSOV (Verenigde Supporters Openbaar Vervoer) voert actie in Brugge rond de nieuwe (Vlaamse) vervoerplannen OV.


Dit naar aanleiding van het bezoek van mobiliteitsminister Lydia Peeters èn CEO De Lijn Ann Schoubs aan De Lijn Brugge.

Véél mensen zien hun halte of buslijn verdwijnen in de nieuwe vervoersplannen, wat vrijwel zeker gaat leiden tot een isolement van oudere reizigers of mensen met een beperking.

De politiek heeft de verantwoordelijkheid van deze plannen bij de gemeentebesturen gelegd; maar de gevolgen zijn nu reeds duidelijk.

Reacties op deze gang van zaken kunnen gepost worden op: flexbuskb@gmail.com, maar vooral gericht naar uw burgemeester.

Zie artikel VRT-Nieuws (TV):

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/06/26/nieuwe-kleinere-elektrische-bussen-voorgesteld-die-door-brugs-s/?fbclid=IwAR2GDewoEUcseH019R9dMK9hDwr5h1I2GuZn2BTiiIUG35B9RoTGbkVUjG8

Petitie - behoud NMBS - seniorenbiljet

NMBS-Seniorenbiljet – petitie

Zopas werd een petitie gestart om het NMBS-seniorenbiljet te behouden.

Zopas werd de petitie gestart voor het behoud van het huidige 'systeem' Seniorenbiljet. Het is eenvoudig, betaalbaar en transparant.

De kans is immers vrij reëel dat NMBS, het systeem (huidig seniorenbiljet) met een vaste democratische prijs wil afschaffen in 2024.

Een procentuele korting komt dan in de plaats, maar is zeer ongunstig en kan mogelijk toekomstgericht sneller aangepast worden (meestal naar beneden toe!). Hier zit dus wellicht een strategie achter die de senioren niet persé ten goede komt.

Veel senioren zullen dan de stap naar de trein veel minder of niet meer (kunnen) zetten. Senioren willen graag hun mobiliteit kunnen behouden...; steun de petitie èn vooral zoveel als mogelijk verspreiden a.u.b. - zie hieronder


DETAILS PETITIE - NMBS SENIORENBILJET

NMBS wil in 2024 het Seniorenbiljet afschaffen.

Dit zal veel senioren terug in een maatschappelijk isolement brengen, vooral door de stijgende levensduurte.

Wij willen ons als burgers daartegen verzetten, daarom deze petitie die gericht is naar NMBS en de federale overheid.

Onderschrijf deze mee a.u.b. en probeer ze massaal te verspreiden via de sociale media OF Mail naar vrienden en familie.

Alvast dank.

Klik op deze link: https://www.petities.com/nmbs-seniorenbiljet-behouden

Actiegroep 'Zonder Bushaltestraat' voelt zich helemaal NIET in feeststemming. Zij richten zich tot de BUURT / WIJK....

Beste buur, Beste Zonder Bushalte Straat sympathisant,

We hebben dringend JOUW hulp nodig
We ontvingen uitnodiging in bijlage voor een "feestelijke gebeurtenis" - nl. het 'Slotevent' van de opmaak van het mobiliteitsplan van de vervoerregio Gent. Wat feest wordt genoemd door de vervoersregioraad, is voor ons mogelijk het begin van vervoersarmoede in onze wijken...


Daarom vragen wij om meteen een mailtje te sturen naar :*
bart@deinze.be* hannelore.deblaere@mow.vlaanderen.be* met kabinet.peeters@vlaanderen.be in CC en eventueel de Burgemeester en Schepen Watteeuw)


NOOT (Verenigde Supporters OV): Dit is een mooi VOORBEELD voor alle burger- en mobiliteitsplatformen of gebruikers...alle klachten rond de nieuwe vervoersplannen richten naar uw gemeentebestuur (en méér bepaald naar de burgemeester); zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen burgers en werkten grondig mee aan deze Vervoersplannen 'via de vervoersregioraad'.

Onze bezorgdheden rond uitrol 'Basisbereikbaarheid' - bezoek aan kabinet minister Lydia Peeters op 23/03/23

De nieuwe aangekondigde vervoersplannen voor Vlaanderen zorgen voor veel onrust bij groepen van burgers; daarom bracht een delegatie van de 'Verenigde Supporters Openbaar Vervoer' een bezoek aan het kabinet van Vlaams minister voor mobiliteit Lydia Peeters op 23/03.

De ongerustheid groeit over gans Vlaanderen, zowel in de landelijke gebieden, als in de steden.

Men heeft de verantwoordelijkheid nu in handen gegeven van gemeentebesturen èn vervoerregio's; maar staan zij dicht genoeg bij de bevolking om aan te voelen wat de noden zijn?

Blijft mobiliteit een basisrecht voor alle groepen in de samenleving?

Vanaf 1 juli wordt dit alvast méér duidelijk in een aantal gemeenten...Onze organisatie houdt u op de hoogte en zal de bezorgdheden bij de bevolking capteren, als dat nodig is.

Zie ook ons NATIONAAL MANIFEST rond BASISBEREIKBAARHEID via deze LINK:

https://verenigde-supporters-ov-manifest.blogspot.com/2022/12/verenigde-supporters-openbaar-vervoer.html

Gent (persbericht Gentse Busbeweging)

Zes maart: Gentse busreizigers opnieuw in de kou

Vanaf 6 maart passeert bus 9 nog slechts om het halfuur aan ruim 20 haltes in vele woonwijken in Mariakerke en Wondelgem. Meulestede verliest bus 6 naar Wondelgem en Mariakerke. Gentse busreizigers worden het slachtoffer van zowel de Vlaamse 'budgetneutraliteit' als van de files. Méér filevrije bussen zouden de autofiles juist korter maken, aldus de Gentse Busbeweging.


Gehalveerd aanbod

Voortaan passeert bus 9 van maandag tot vrijdag nog slechts om de 30 minuten (voorheen: 15 minuten) aan ruim 20 haltes in de woonwijken tussen Mariakerke Post, Woonzorgcentrum Zuiderlicht en R4 (Driesdreef) evenals tussen Kolegem Eeklostraat en Guislainbrug/Groendreef. Dit betekent dus een fors geringer aanbod, zowel bij de heen- als bij de terugrit.

De Lijn noemt dit versluierend een "aangepaste dienstregeling". De Vlaamse regering en De Lijn spreken over "efficiëntie" en "tijdwinst'". Bouke Billiet van de Gentse Busbeweging: "In de praktijk zijn scholieren en andere reizigers opnieuw de dupe. Wie zijn vertrektijd niet kan kiezen, is tot een kwartier langer onderweg: helemaal géén tijdwinst dus." Volgens het in 2020 besliste bussenplan zou bus 9 om de 20 minuten door de Eeklostraat rijden: alweer een belofte die niet wordt ingelost.

Tussen Wondelgem Station en Sint-Pietersstation via Mariakerke Post en Claeysplein rijdt voortaan op werkdagen de 'nieuwe' bus 9b. Deze "budgetneutrale busverhuizing" weegt echter niet op tegen het elders gehalveerde aanbod: lijn 9b rijdt amper 2x per uur via Brugsesteenweg, lijn 9 nog slechts 2x per uur via Eeklostraat.


Falende wegbeheerders

Er verandert nog meer. Voortaan rijdt bus 6 niet meer over Meulestedebrug naar Mariakerke, maar wijkt voor de files in de omgeving. Zo raakt het falen van de wegbeheerders nu ook scholieren die met bus 6 en tram 1 van Meulestede naar school reisden en de Meulestedenaren die boodschappen deden in Wondelgem. Ter herinnering: volgens het bussenplan (2020) zou een stadsbus om het kwartier het stadscentrum via Meulestedebrug verbinden met Wondelgem.

Dat bus 6 weer in beide richtingen door Sint-Amandsberg Sint-Baafskouter en Scheldeoord rijdt, is eigenlijk gewoon het hernemen van de gebruikelijke dienst. Dat bus 6 sinds oktober in Sint-Amandsberg nog slechts in één enkele richting reed, was een "noodscenario" door de files rond Meulestedebrug en Dampoort. Ook de bussen uit Zelzate, Eeklo en Evergem volgen al sinds 8 december 2022 niet meer hun reisweg tot de gebruikelijke eindhalte, wegens filetijdverlies nabij Meulestedebrug.

Vlaams minister Lydia Peeters beheert zowel de gewestwegen, de Vlaamse Waterweg als De Lijn. Desalniettemin slagen deze Vlaamse diensten en de Gentse stadsdiensten er niet in om de bussen in de omgeving Meulestedebrug voorrang te geven. Bouke Billiet van de Gentse Busbeweging: "De Lijn ziet geen andere uitweg dan deze filezone te ontvluchten, en de busreizigers zijn nog maar eens het slachtoffer."

De Gentse Busbeweging dringt bij Vlaams minister Peeters en bij Stad Gent aan op echte voorrang voor de bus(reizigers), ook tijdens de werkzaamheden aan Meulestedebrug, en vraagt de Vlaamse regering om af te stappen van de 'budgetneutraliteit'.

Onze delegatie: Luc Desmedt - Chris Van Dijck - Winfried Huba - Dirk Smet

De koepel van lokale burger-en mobiliteitsplatformen op bezoek bij voorzitter Raad van Bestuur - DE LIJN

Onze koepel van LOKALE mobiliteitsplatformen (Verenigde Supporters Openbaar Vervoer) voelt de druk stijgen bij heel wat mobiliteitsplatformen en OV-gebruikers, rond de UITROL van Basisbereikbaarheid.Daarom hebben wij enkele weken geleden om een onderhoud verzocht met dhr. Johan Sauwens - voorzitter van de Raad van Bestuur De Lijn.


Wij hebben daar onze bezorgdheden uitgedrukt die we gedetecteerd hebben bij onze mobiliteitsgroepen:

- Gebrek aan communicatie met het middenveld en de gebruikers OV

- Hoe gebiedsdekkend zijn de nieuwe vervoersplannen? 

- Is 'Vervoer op maat' laagdrempelig, toegankelijk en sociaal (tarieven)?

- Vlotte toegankelijkheid Mobiliteitscentrale, voor iedereen?

- Hoppinpunten en gebrek aan verknopingen in het netwerk

- Doorstroming van het Openbaar Vervoer

- Modal shift is voorzien in het decreet, maar weinig zichtbaar.

- Betaalbaarheid - één vervoerbiljet voor een verplaatsing

Actiegroep Drongen 'Buslijn 18 moet blijven'

Zie FOTOGALERIJ

Berlangrijk bericht van TreinTramBus

Na veel uitstel besliste minister Peeters in de zomer van 2022 om in januari 2023 te beginnen met Basisbereikbaarheid fase nul. Trams en bussen blijven ongeveer rijden zoals nu, maar er zijn wel wat aanpassingen, zo worden er hier en daar haltes niet meer bediend.

Op het eerste gezicht lijkt er per 1 januari niet veel te veranderen - maar is dat ook zo? Ga je er misschien op vooruit of worden je reismogelijkheden beperkter? We willen het graag weten. Je kunt je bevindingen kwijt via ons meldpunt:

https://docs.google.com/forms/d/1yeWJi1OxQ0BlV0whmrPE-AQegoqoZZZkayV-_MCa3cU/viewform?edit_requested=true

Ondervind je als bus- of tramgebruiker nadeel door de invoering van de nieuwe dienstregeling van De Lijn in januari 2023? TreinTramBus wil via deze weg jullie klachten en opmerkingen bundelen en voorleggen aan de vervoerregio in kwestie, zodat bij de invoering van de volgende fases - die veel meer impact zullen hebben dan deze"fase 0" - wél rekening gehouden wordt met de gebruikers!

De meest recente info over de stand van zaken vind je via deze link: https://www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/vervoerregios 

De nieuwe vervoersplannen (Basisbereikbaarheid) worden vanaf 1 januari 2023 gefaseerd ingevoerd. Burgerbewegingen slaan alarm en vrezen voor immobiliteit!Vervoersarmoede voor vele burgers & gebrek een modal shift naar duurzame mobiliteit komen nu reeds 'in beeld'.
De uitrol gebeurt dus in stappen gedurende het komende en volgende jaren; het Openbaar Vervoer gaat er dan eerder op achteruit...


Daarom organiseren burgerplatforms zich NU om de politiek erop te wijzen dat het veel beter kan en moet, want de middelen voor een goed Openbaar Vervoer gaan er nog steeds op achteruit.
Zij ontwikkelden nu een Nationaal Manifest (Zie LINK hieronder).
Steun jij mee dit manifest? Geef ons dan een seintje...
Verspreiden van dit manifest mag gerust, iedereen moet weten wat er op ons afkomt inzake mobiliteit, voor het te laat is.

Onze burger- en mobiliteitsgroepen uit de Gentse regio reikten op 4/12 de prijs uit van de minst-mobiele wijk.

Zij halen ook de pijnpunten aan bij minister Lydia Peeters; pijnlijk om vast te stellen, hoe de nieuwe vervoersplannen (Basisbereikbaarheid) zich aan het ontwikkelen zijn.

Vele burgers komen NU daadwerkelijk in 'vervoersarmoede' terecht.

Zij gaven een stevige petitie af...

Zie persverslag...(link): https://m.nieuwsblad.be/cnt/dmf20221207_95743001?utm_source=google

Bij minister Lydia Peeters...

UPDATE 29/11/22: zie onze pagina 'Actueel'

VOLG NU onze pagina 'NIEUWS' rond de  ontwikkelingen bij Basisbereikbaarheid (vanaf januari '23) - ARTIKEL DE MORGEN...


VOLG ons vooral via pagina's 'ACTUEEL' & 'NIEUWS'


Welkom op de WEBSITE van 'Verenigde supporters Openbaar Vervoer', de KOEPEL van burger- en mobiliteitsplatformen in Vlaanderen, die Basisbereikbaarheid inhoudelijk willen opvolgen.